REC chroni bagna

Największym przedsięwzięciem realizowanym obecnie przez REC Polska jest projekt KAMPINOSKIE BAGNA. Jest on przykładem działań REC Polska na rzecz zachowania różnorodności biologicznej obszarów cennych przyrodniczo.

Styczeń 20, 2015 | autor Nina Jabłońska-Jambor

Celem projektu jest ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska. Cel ten realizowany jest poprzez poprawę uwilgotnienia wybranych fragmentów Puszczy Kampinoskiej, zahamowanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych oraz mimimalizowanie pól konfliktów pomiędzy ochroną przyrody i rozwojem społeczności lokalnych.
Pogodzenie interesów przyrody i społeczności lokalnych jest szczególnie ważnym wyzwaniem tego projektu. Wiele uwagi poświecono więc takiemu zaplanowaniu działań by podnosząc uwilgotnienie mokradeł w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zabudowanych i użytkowanych łąk nie pogorszyć warunków życia mieszkańców tego terenu.

W ramach projektu powstanie ok 40 przetamowań na rowach melioracyjnych, powstaną groble redukujące drenaż siedlisk wilgotnych przez kanał Łasica, wykopane zostaną rowy wprowadzające wodę do obniżeń terenowych a niektóre rowy melioracyjne zostaną zlikwidowane. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zabezpieczenie społeczności lokalnych przed nadmiarem wód powierzchniowych. W tym celu ulegnie zmodernizowaniu grobla przeciwpowodziowa koło wsi Sadowa, a 120 ha najczęściej zalewanych łąk zostanie wykupionych od prywatnych właścicieli przez Kampinoski Park Narodowy.

Projekt o wartości 4.3 mln euro realizowany będzie do 2018 roku dzięki wsparciu funduszu LIFE+, NFOŚiGW i WFOŚiGW w Warszawie. W działaniach wezmą udział Kampinoski Park Narodowy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, REC Polska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego a także Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. REC Polska odpowiada w projekcie za zarządzanie pracami konsorcjum oraz działania edukacyjno – konsultacyjne. 

: 1,565 views