Z czego wynika rozmieszczenie obiektów hydrotechnicznych w projekcie

Celem hydrotechnicznych prac budowlanych w ramach projektu „Kampinoskie Bagna” jest zatrzymanie niskich stanów wód spływających z Puszczy Kampinoskiej, w okresach suchych, w których przeważają niskie poziomy wody. Natomiast w okresach mokrych przepływ wód powinien odbywać się w sposób nie zaburzony

Październik 01, 2017 | autor Barbara Grzebulska

Bród z funkcją piętrzenia na obszarze Wilcza Struga. Budowla ta ma zatrzymywać niskie stany wody, natomiast w okresie wysokich stanów przepływ ma się odbywać swobodnie. październik 2017


Niewielkie przekopy i przepusty, korzystając z naturalnych obniżeń terenu, mają ponadto kierować wodę z niektórych sztucznych rowów do cennych przyrodniczo olsów, które w okresach długotrwałej suszy ulegają nadmiernemu przesuszeniu. Wszystkie prace budowlane zostały poprzedzone wieloletnimi badaniami monitoringowymi (rozpoczętymi w projekcie realizowanym w 2008-2011 „Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności” i kontynuowanymi w niniejszym projekcie „Kampinoskie Bagna”), symulacjami różnych wariantów z modeli hydrologicznych oraz badaniami terenowymi, co pozwoliło na opracowanie takiego sposobu zarządzania wodami Puszczy Kampinoskiej, aby dysponować wodą zalewając siedliska wilgotne, a omijając miejscowości zamieszkałe przez ludzi i grunty rolne położone wewnątrz Kampinoskiego Parku Narodowego.

Mapa rozmieszczenia obiektów budowanych w projekcie ”Kampinos Wetlands” na tle granic obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska

: 2,701 views