Odzysk fosforu - dlaczego jest to ważne?

Maj 21, 2018 | autor Barbara Grzebulska

W majowym numerze Wodociągi i Kanalizacja oraz na stronie internetowej "Portalu Komunalnego" znajdziecie Państwo artykuły poświęcone realizowanemu przez REC Polska projektowi BEST (Btter Efficiency for Industrial Sewage Treatment). 

Tekst dostępny jest na stronie: https://portalkomunalny.pl/odzysk-fosforu-jak-robia-to-w-europie-374456/

Projekt BEST podzielony jest na szereg etapów, z których każdy będzie dotyczył innego zagadnienia mającego wpływ na jakość wody w Morzu Bałtyckim. Pierwszy z nich dotyczy zagadnienia gospodarki w obiegu zamkniętym i odzyskiwania fosforu z osadów ściekowych. Pozostałe zagadnienia to: zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w ściekach przemysłowych, zarządzanie ściekami z produkcji żywności i produktów mlecznych o wysokiej zawartości składników organicznych i BZT, możliwości wstępnego oczyszczania dla różnych ścieków przemysłowych, metody pracy dla dalszego budowania potencjału, rozwoju współpracy między przedstawicielami przemysłu i sektora oczyszczalni ścieków. Odzysk fosforu jest często wskazywanym aspektem circular economy możliwym do wdrożenia w branży wodno-ściekowej.

Dlaczego zmniejszenie ładunku fosforu w osadach ściekowych jest kluczowe?

Wartości stężeń substancji biogennych są najważniejszymi czynnikami eutrofizacji, bo to one wpływają na pozostałe wskaźniki, na przykład produkcję pierwotną i rozwój organizmów roślinnych w środowisku morskim.

W morzu fosfor występuje w związkach organicznych stanowiących składnik martwej materii organicznej oraz w związkach nieorganicznych - fosforanach. Rośliny mogą pobierać te dwa pierwiastki głównie w postaci rozpuszczonych w wodzie jonów nieorganicznych związków fosforu. Najwyższe ich  koncentracje notuje się w estuariach, wodach przybrzeżnych i rejonach upwellingów.

Fakt, ze głównym dostarczycielem substancji biogenicznych do morza jest ląd, powoduje, ze najczęściej i najszybciej skutki eutrofizacji obserwuje się w strefie przybrzeżnej morza. Jednak strefa ta ze względu na możliwość dobrego natleniania ma największe potencjalne możliwości neutralizowania negatywnych skutków eutrofizacji. Najtrudniejsze warunki powstają na większych głębokościach gdzie beztlenowe masy wody, stanowią stale uzupełniany magazyn w różnym stopniu zdegradowanej materii organicznej, produkujący coraz większe ilości siarkowodoru.

Osobnym problemem jest coraz częstsze pojawianie się toksycznych zakwitów fitoplanktonu.

W Bałtyku zanotowano około 30 gatunków glonów wytwarzających toksyny.  Zakwity tworzą je przede wszystkim sinice. Związane jest to z ich umiejętnością wychwytywania azotu z atmosfery, co daje im przewagę nad innymi organizmami roślinnymi.  

Podsumowując - zmiany w środowisku spowodowane eutrofizacją to przede wszystkim:

– zwiększenie obszarów i intensywności zakwitów fitoplanktonu,

– wzrost produkcji pierwotnej,

– wzrost biomasy zooplanktonu,

– spadek przezroczystości wody,

– zmniejszenie zasięgu występowania glonów osiadłych i roślin kwiatowych,

– zwiększenie dopływu materii organicznej i jej depozycji w osadach dennych,

– zwiększenie produkcji wtórnej: zoobentosu i ryb na obszarach dna i w toni wodnej

powyżej halokliny,

– wzrost częstotliwości i powiększanie się obszarów z okresowym lub stałym brakiem

tlenu,

– obniżenie produkcji wtórnej: zoobentosu i ryb na obszarach dna i w toni wodnej poniżej

halokliny,

– zmiana składu gatunkowego zbiornika – obniżenie stopnia jego bioróżnorodności.

 

Literatura:

1. Morze Bałtyckie - o tym warto wiedzieć, "Zeszyty zielonej akademii", Gdynia 2008

2. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego, Raport do KE, IMGW-PIB, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2013.

 

Całkowity budżet projektu wynosi 3 592 237,82 EUR (ERDF 3 284 027, 21 Euro)

 

 

 

: 1,822 views