Wsparcie dla Procesu Biogeograficznego Natura 2000

REC jest członkiem konsorcjum organizującego seminaria dot. Procesu Biogeograficznego Natura 2000

Lipiec 10, 2018 | autor Barbara Grzebulska

Od 2017 roku REC jest częścią konsorcjum wspierającego Proces Biogeograficzny Natura 2000 na zlecenie Komisji Europejskiej.

W unijnej strategii ochrony bioróżnorodności wzywa się do znacznej poprawy stanu ochrony gatunków i siedlisk chronionych poprzez dyrektywy ptasią i siedliskową do 2020 roku. Aby zrealizować ten cel, Komisja Europejska rozpoczęła Proces Biogeograficzny Natura 2000, który skupia wiele zainteresowanych stron. Współpraca odbywa się przy pomocy organizowanych seminariów, warsztatów i wspólnych działań w celu poprawy skutecznego wdrażania, zarządzania, monitorowania, finansowania i sprawozdawczości w zakresie sieci Natura 2000.

Kluczowe cele:

  • gromadzenie aktualnych informacji na temat zagrożeń i potrzeb w zakresie ochrony gatunków i siedlisk
  • wymiana doświadczeń, studiów przypadków i najlepszych praktyk
  • określenie wspólnych celów, priorytetów i działań
  • opracowywanie transgranicznych struktury współpracy i sieci specjalistów
  • promowanie zintegrowanego społeczno-gospodarczego zarządzania siecią Natura 2000

: 1,433 views