CLAiR-City: Obniżenie zanieczyszczenia powietrza w miastach

CLAiR-City

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

EC DG Research

Całkowita wartość projektu

EUR 479,250

Date

Maj 2016 – Kwiecień 2020

Kraje - beneficjenci

European Union

Liczba personelu

18

Projekt CLAiR-City stawia nacisk na zachowania obywateli i codzienne działania w zakresie poprawy jakości powietrza, w oparciu o najnowsze trendy nauk społecznych. Wspólne zarządzanie emisją dwutlenku węgla i kształtowanie polityki emisyjnej zwiększa zaangażowanie społeczeństwa. Jest to konieczne w celu znalezienia rozwiązań trudnych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i kierunkami regionalnej polityki.  

Projekt CLAiR-City ma na celu znaczne ulepszenie przyszłej polityki jakości powietrza i emisji dwutlenku węgla w miastach europejskich poprzez inicjowanie nowych sposobów zaangażowania obywateli, zainteresowanych stron i decydentów. Celem jest generowanie zupełnie nowych wglądów w integrację obywateli i zainteresowanych stron w tworzeniu polityki dotyczącej jakości powietrza.

 

Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza jest nie tylko technologia, ale także zachowanie obywateli i ich codzienna działalność. Wykorzystując innowacyjny zestaw narzędzi dialogu z wieloma interesariuszami w sześciu europejskich miastach pilotażowych, projekt umożliwi obywatelom i innym zainteresowanym stronom przedyskutowanie roli jakości powietrza i polityk węglowych dla zdrowia obywateli, dobrego samopoczucia i przyszłej jakości życia. Wyniki tego dialogu i procesu konsultacji i warsztatów zostaną poddane ocenie i zapewnią wkład w politykę na poziomie miasta, kraju i UE. Sam zestaw narzędzi będzie skierowany do wszystkich miast UE o liczebności ponad 50 000 mieszkańców.

CLAiR-City wykracza poza dotychczasowo stosowane rozwiązania poprzez:

 • integrację najnowszych nauk społecznych i zmianę obecnych metod analizy emisji i modelowania, dające projektowi możliwość zmiany ram do dostosowania polityki i działania na poziomie miast, kraju i UE;
 • korzystanie z danych w czasie rzeczywistym zarówno w środowiskach gier, jak i aplikacji;
 • skoncentrowanie na obywatelu w połączeniu z tradycyjnymi metodami modelowania, które były dotychczas stosowane do oceny jakości powietrza, co zapewnia decydentom spójną platformę do oceny scenariuszy;
 • ocena zachowań konsumenckich i  praktyk społecznych (zatrudnienie, edukacja, opieka zdrowotna, zakupy i spędzanie wolnego czasu) w ramach podziału na źródła;
 • tworzenie narzędzi dostosowanych do konkretnych potrzeb miast, uwzględniających klimat, kulturę, demografię, dominujące sektory gospodarki i inne parametry, które mogą wpływać na skuteczność środków mających na celu poprawę jakości powietrza w miastach;
 • korzystanie z modelowania geograficznego efektów zdrowotnych zanieczyszczenia z uwzględnieniem wielu parametrów takich jak: wiek, poziom wykształcenia, typ gospodarstwa domowego, dochód obywateli i parametrów fizjograficznych;
 • analizowa istniejącego podejścia, poglądów obywateli na pożądane przyszłe dokumenty prawne, a także perspektywy ograniczenia działań szkodliwych, z uwzględnieniem polityki środowiskowej, dotyczącej  zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i polityki redukcji hałasu, a także aspektów gospodarczych i społecznych wpływających na jakość życia.

Działania będą obejmować:

 • badanie związku między zachowaniem obywateli a jakością powietrza, emisjami związanymi ze spalaniem węgla i wpływem na zdrowie w miastach, z uwzględnieniem najnowszej teorii nauk społecznych;
 • angażowanie obywateli i zainteresowanych stron oraz podnoszenie ich świadomości na temat jakości powietrza w mieście i ich śladu węglowego, ich narażenia na zanieczyszczenie powietrza i związane z tym konsekwencje zdrowotne, a także ich obowiązków związanych z przejściem na niskoemisyjną gospodarkę;
 • opracowanie szeregu innowacyjnych zestawów narzędzi do zwiększania zaangażowanej grupy docelowej i oceny jej wpływu;
 • rozwijanie interaktywnej gry i aplikacji w celu lepszego zrozumienia przez obywateli związków między ich zachowaniem a jakością powietrza, śladu węglowego i wpływem na zdrowie;
 • podkreślając podobieństwa między krajami i miastami;
 • opracowanie zestawu narzędzi do zwiększenia partycypacji społecznej, który pomaga  odpowiedzialność za zanieczyszczenie powietrza, emisje dwutlenku węgla i skutki zdrowotne nie tylko ze względu na źródło, ale także przez zachowanie i działalność, aby pomóc obywatelom zrozumieć wpływ ich decyzji i działań na jakość powietrza, emisje zanieczyszczeń węglowych i zagrożenia dla  zdrowia;
 • ocena zachowania obywateli w ramach odpowiednich polityk miejskich i uzyskanie zapewnienia, że przyszłe polityki miejskie odzwierciedlą wizje obywateli dotyczące przyszłości ich miasta;
 • opracowywanie szczegółowych, kreowanych przez obywateli, niskoemisyjnych, ekologicznych dróg przyszłości dla miast (w oparciu na zintegrowanym modelowaniu, analizie dużych zbiorów danych i metodach wzajemnego uczenia się);
 • podnoszenie świadomości wyzwań środowiskowych i ich rozwiązań;
 • tworzenie platform do wdrażania zestawu narzędzi i metody CLAiR-City we wszystkich miastach UE z ponad 50 000 mieszkańców.
 • Badania
 • Oceny oddziaływania
 • Zwiększanie świadomości
 • Zalecenia dotyczące polityki

Powiązane publikacje