Poprawa bilansu wodnego i łagodzenia zanieczyszczenia biogenami poprzez zastosowanie metod małej retencji (FramWat)

Framework for Improving Water Balance and Nutrient Mitigation by Applying Small Water Retention Measures (FramWat)

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

Warsaw University of Life Science (SGGW)

Całkowita wartość projektu

EUR 159,996

Date

Lipiec 2017 – Czerwiec 2020

Kraje - beneficjenci

Austria | Croatia | Hungary | Poland | Slovakia | Slovenia

Liczba personelu

15

Do roku 2015 stan ekologiczny wód powierzchniowych w UE poprawił się o 10% w porównaniu z rokiem 2009. Nadal jednak pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć lepsze warunki dla fauny i flory, a także korzystne właściwości hydrologiczne i chemiczne . Różne rodzaje środków, określane łącznie jako naturalne (małe) środki retencji wody (N [S] WRM), mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemów środowiskowych, takich jak pojawiające się ekstremalne sytuacje hydrologiczne, transport substancji odżywczych i utrata różnorodności biologicznej.

Projekt FramWat jest współfinansowany z Programu Interreg CENTRAL EUROPE, który zachęca do współpracy w zakresie wspólnych wyzwań w Europie Środkowej.

Celem projektu FramWat jest wzmocnienie regionalnych struktur dla przeciwdziałania powodzi, suszy i łagodzenia skutków zanieczyszczenia poprzez zwiększenie pojemności buforowej krajobrazu. Narzędziem do tego celu jest systematyczne stosowanie środków naturalnej, małej retencji. Partnerzy projektu opracują metody przekładające dotychczasową wiedzę na temat podejścia do praktyki gospodarowania wodami w dorzeczu. Doprowadzi to do poprawy bilansu wodnego, zmniejszonego transportu rumowiska i lepszego wykorzystania składników odżywczych. Projekt zapewni decydentom odpowiednie narzędzia do włączenia naturalnej, małej retencji do następnego cyklu planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Projekt FramWat opiera się na wcześniejszych postępach w identyfikowaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań i opiera się na zbiorowym i transnarodowym zintegrowanym podejściu, mając na uwadze, że zarządzanie rzekami nie ogranicza się do granic państwowych.

Jako jeden z partnerów projektu, REC świadczy następujące usługi:

  • Tworzenie publikacji projektu
  • Komunikacja i rozpowszechnianie wyników projektu
  • Organizacja wydarzeń
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej