Ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych

Wetland butterflies protection

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

EC DG ENV E4 - Life Unit

Całkowita wartość projektu

EUR 638,068

Date

Sierpień 2006 – Marzec 2010

Kraje - beneficjenci

Poland

Liczba personelu

7

Ochrona bioróżnorodności na terenach otwartych jest w dużej mierze związana z działalnością człowieka. Półnaturalne, wilgotne łąki są siedliskiem szeregu cennych gatunków chronionych. 

Motyle łąk podmokłych są zależne nie tylko od występowania specyficznych siedlisk, ale czasami od występowania gatunku konkretnej rośliny. Na przykład Czerwończyk fioletek nie przeżyje jeśli nie będzie miał dostępu do rosnącego na podmokłych  łąkach rdestu wężownika (Polygonum bistorta L.).

Zwierzęta, dla których ratowania zostały przygotowane działania projektu to sześć gatunków motyli: modraszek telejus (phengaris (Maculinea) teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous), czerwończyk fioletek (Lycaena helle), czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), strzępotek edypus (Coenonympha oedippus) i przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia).

Projekt był realizowany na terenie 4 obszarów Natura 2000: Puszczy Kampinoskiej (PLC 140001), Bagno Całowanie (PLH 140001), Torfowisk Chełmskich (PLH 060023) oraz Torfowiska Sobowice (PLH 060024).

W ramach projektu realizowano następujące cele:

 • zapewnienie najlepszego stanu oraz poprawa jakości siedlisk docelowych gatunków motyli. Zabiegi czynnej ochrony przyrody przeprowadzone w projekcie to między innymi: koszenie, usuwanie zakrzaczeń oraz odrostów, odtwarzanie zniszczonych siedlisk (renaturyzacja), zapewnienie odpowiednich warunków wodnych.
 • wdrażanie na obszarach Natura 2000 programów rolnośrodowiskowych wspieranych przez UE, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań gatunków docelowych. Rolnicy mają możliwość wykorzystania środków Unii Europejskiej na użytkowanie łąk, zgodnie z wymaganiami przyrody. Środki te mogą uzyskać w ramach dopłat z programu rolno-środowiskowego.
 • Część edukacyjna projektu, skierowana przede wszystkim do uczniów, nauczycieli, rolników oraz innych osób mieszkających w sąsiedztwie projektu.

W zależności od oceny stopnia przekształcenia I zagrożeń siedlisk podejmowano różne aktywności:

 • Dla dobrze utrzymanych siedlisk motyli wystarczyło zadbać o ich dobre użytkowanie w przyszłości – koszenie w terminie późnego pokosu (wrzesień), pozwalającym na rozwój motyli.
 • Dla obszarów, które nie były koszone przez kilka, kilkanaście lat wykonano koszenia inicjujące.
 • Zabiegi usuwania zarośli miały na celu odtworzenie łąk, których walory przyrodnicze zostały już utracone wskutek zaawansowanej sukcesji. Po tym zabiegu konieczne było usuwanie odrośli w dalszych latach.
 • Po usunięciu zarośli lub ich odrośli usuwano z terenów wykoszonych biomasę.
 • Używano także głębokiej orki, która unieczynnia płytko zalegający bank nasion niepożądanych i przywraca pierwotną, niższą żyzność.
 • Usuwano wierzchnie warstwy murszu w celu odtworzenia siedliska.
 • czynna ochrona przyrody in situ
 • działalność edukacyjna, podnoszenie świadomości wśród lokalnej społeczności
 • promowanie zrównoważonej gospodarki rolnej na łąkach poprzez korzystanie z programów rolno-środowiskowych

Powiązane publikacje