Rozwiązanie problemu zagrożenia pożarami lasów w Europie Południowo-Wschodniej

Addressing the Risks of Forest Fires in South Eastern Europe

Źródło finansowania

Austria

Nazwa klienta/donatora

Austrian Development Agency GmbH

Całkowita wartość projektu

EUR 66,000

Date

Marzec 2013 – Grudzień 2015

Kraje - beneficjenci

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Montenegro | Serbia

Liczba personelu

8

Inicjatywa Środowisko i Bezpieczeństwo (ENVSEC) stworzona została w 2003 roku przez OSCE, UNDP i UNEP. W 2004 r. także NATO stało się członkiem stowarzyszonym. Następnie w 2006 r. inicjatywa została wzmocniona poprzez dodanie dwóch nowych członków: UNECE i REC. Celem ENVSEC jest propagowanie sprawiedliwego zarządzania zasobami wodnymi i lądowymi, minimalizowanie ryzyka i konfliktu w ich wykorzystywaniu oraz promowanie stabilności; zmniejszenie transgranicznych zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi, zanieczyszczeniem i odpadami; zwiększenie zdolności krajów do zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem wynikającym ze zmian klimatycznych oraz umożliwienie społeczeństwu obywatelskiemu zarządzanie i łagodzenie zagrożeń dla środowiska. Projekt "Rozwiązanie problemu zagrożenia pożarami lasów w Europie Południowo-Wschodniej" został wdrożony przez REC w ramach ENVSEC.

Głównym celem było dokonanie oceny systemów zapobiegania pożarów lasów i ich zwalczania oraz oceny zagrożenia pożarami lasów w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie *, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze i Serbii z perspektywy krajowej i transgranicznej. Poprzez porównanie istniejących systemów monitoringu zagrożeń, udało się zidentyfikować główne luki w zarządzaniu i dostarczaniu zaleceń politycznych.

* To oznaczenie pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk dotyczących statusu i jest zgodne z rezolucją ONZ SCR nr 1244 i opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedlisoci w sprawie deklaracji niepodległości w Kosowie.

  • Badania i analizy
  • Publikacje
  • Zalecenia polityczne
  • Wspieranie transgranicznej współpracy w zakresie zapobiegania katastrofom i kryzysowe zarządzanie