Zintegrowane zarządzanie odpadami stałymi na Bałkanach Zachodnich

3R in the Western Balkans

Źródło finansowania

Embassy of Japan in Hungary

Nazwa klienta/donatora

Embassy of Japan in Hungary

Całkowita wartość projektu

EUR 33,141

Date

Czerwiec 2014 – Marzec 2015

Kraje - beneficjenci

Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Serbia

Liczba personelu

3

Powstawanie odpadów komunalnych w ostatnich latach wzrastało stale na Bałkanach Zachodnich i obecnie szacuje się, że jest ono zbliżone do poziomu nowych państwach członkowskich UE (chociaż dane o odpadach stałych są niekompletne). Szacuje się, że w latach 2003-2007 liczba odpadów komunalnych w regionie uległa znacznemu wzrostowi, z 234 do 330 kg (o 40 %). Wzrost ten wiąże się z utrzymującym się wzrostem PKB w tym samym okresie, chociaż wzrost odpadów wykraczał poza wzrost PKB. Zbieranie odpadów komunalnych jest niewystarczające w większości krajów regionu, szczególnie na obszarach wiejskich. Duża liczba obiektów unieszkodliwiania odpadów jest przestarzała. Opuszczone lub słabo zarządzane składowiska odpadów stanowią problem w wielu dziedzinach. Nielegalne wyrzucanie odpadów pozostaje głównym problemem. Częściowo dzieje się tak z powodu braku obiektów gospodarki komunalnej. W rezultacie niekontrolowane składowiska stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Ogólnie rzecz biorąc, usługi w zakresie zarządzania odpadami i infrastrukturą komunalną w regionie są słabe, a przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem odpadów często korzystają z przestarzałych pojazdów. W niektórych częściach regionu stałe odpady komunalne nie są odbierane regularnie. Główna metoda zagospodarowywania odpadów komunalnych we wszystkich krajach tego regionu wciąż jest składowaniem.

Ogólnym celem projektu była pomoc w zintegrowanych i zrównoważonych strategiach gospodarowania odpadami, takich jak zintegrowane zarządzanie odpadami oraz ograniczenie, ponowne wykorzystanie i recykling (3R - z ang.: reduce, reuse, recycle) w samorządach lokalnych, mające na celu nadrzędny cel wspierania zrównoważonej konsumpcji w Regionie Bałkanów Zachodnich.

Działania obejmowały pomoc dla gmin w zakresie wzmacniania współpracy w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami; poszerzania wiedzy i umiejętności odpowiednich urzędników miejskich; dentyfikowania potencjalnych działań związanych ze zintegrowanym zarządzaniem odpadów stałych na poziomie regionalnym i lokalnym; rozpowszechniania działań międzynarodowych. Jako obszar docelowy wybrano dorzecze rzeki Drina, łączące trzy kraje Bałkanów Zachodnich: Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę.

Opracowano publikację "Wspieranie wdrażania koncepcji 3R w dorzeczu Drina: Zalecenia dotyczące lokalnych praktyk w zakresie gospodarki odpadami". Ogólnym celem była ocena stanu gospodarki odpadami w dorzeczu rzeki Drina, a na podstawie tej analizy określenie kierunków zmian i barier dla zaawansowanej gospodarki odpadami. Kolejnym celem było zbadanie określenie możliwości działania na szczeblu lokalnym oraz przedstawienie zaleceń dotyczących koncepcji 3R do praktyk zarządzania odpadami. Badanie dostarczyło teoretycznego kontekstu zintegrowanego zarządzania dpadami stałymi i koncepcji 3R. W ramach działań oceniono istniejące lokalne i krajowe ramy prawne i polityczne związane z gospodarką odpadami.

Samorządy obzaru dorzecza rzeki Drina pomagały wzmocnić transgraniczną i międzyregionalną współpracę w zakresie usług w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami.

W dniach 26-27 listopada 2014 r. zorganizowane zostały regionalne warsztaty oraz konsultacje w Sarajewie, Bośni i Hercegowinie na rzecz rozwoju potencjału oraz konsultacje z zainteresowanymi stronami. Skupiono się na roli rządów i przemysłu w rozwoju usług zarządzania odpadami komunalnymi.

Eksperci z z tego obszaru tematycznego przyczynili się do publikacji:

Supporting the implementation of the 3R concept in the Drina River Basin: Recommendations for local waste management practices

  • Organizowanie wycieczek studialnych;
  • Pogłębione dyskusje;
  • Przegląd literatury i przykładów dostępnych praktyk;
  • Ocena informacji;
  • Badania;
  • Rozwój sieci regionalnych;
  • Warsztaty i konsultacje społeczne.