Zmiany klimatu i rozwiązania dla czystej energii

Zmiany klimatu i rozwiązania dla czystej energii

W tej dziedzinie wiedzy REC wspiera realizację Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) i Protokołu z Kioto (KP).Popiera wysiłki na rzecz wyeliminowania problemów związanych ze zmianami klimatu poprzez oszacowanie potencjału ograniczającego emisję gazów cieplarnianych i określenie najlepszych opcji dostosowania. Obszar ten również zwiększa integrację wymogów i zobowiązań w zakresie polityki klimatycznej z krajowymi procesami decyzyjnymi; Oraz promuje zrównoważone, czyste gospodarowanie energią i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, aby utorować drogę do społeczeństwa niskoemisyjnego. Wspiera udział zainteresowanych stron w kształtowaniu krajowych polityk klimatycznych; Ułatwia dialog między zainteresowanymi stronami; I upowszechnia informacje o klimacie w celu zwiększenia świadomości i zwiększenia udziału społeczeństwa.Doświadczenie i wiedza przekazywane są w obszarach beneficjentów REC i poza nimi.

Program REC ma na celu poprawę znajomości samorządów lokalnych i lokalnych; Mobilizować je w kontekście międzynarodowych wysiłków; Identyfikować ich potrzeby i przekazywać je przed krajowymi i międzynarodowymi organami rządowymi; Oraz ułatwia wymianę informacji i najlepszych praktyk.

Szczegółowe cele w tej dziedzinie wiedzy to:

 • Ocenić wykonalność i potencjał ograniczania emisji gazów cieplarnianych;
 • Promowanie efektywności energetycznej w sektorze budownictwa;
 • Wspieranie krajowej i lokalnej polityki energetycznej;
 • Przyczyniać się do kształtowania systemu polityki klimatycznej po roku 2012 i ułatwić jego wdrożenie;
 • Oceny możliwości i dostępności danych w odniesieniu do wpływu na klimat i oceny podatności na zagrożenia;
 • Opracowywanie metodologii / wytycznych pomagających decydentom w opracowywaniu skutecznych strategii / strategii adaptacyjnych;
 • Promować wdrażanie art. 6 UNFCCC w zakresie współpracy międzynarodowej, edukacji, szkolenia i podnoszenia świadomości w Europie Środkowej i Wschodniej;
 • Zmniejszyć zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa związanego ze zmianą klimatu poprzez wspieranie inicjatywy ENVSEC;
 • i Współpracują z różnymi zainteresowanymi stronami w celu osiągnięcia szerszego i bardziej wpływowego działania

Działania REC w tej dziedzinie koncentrują się na zmniejszaniu zagrożeń związanych z klimatem dla ekosystemów i gospodarek; Zwiększenie efektywnego wykorzystania energii i udziału zielonej energii; I budowanie społeczeństwa niskoemisyjnego. Działania są realizowane w czterech głównych obszarach:

 • Ocennie potrzeb w zakresie budowania potencjału i opracowanie programów szkoleniowych;
 • Prowadzenie pogłębionej oceny takich tematów, jak potencjał łagodzenia skutków, korzyści i koszty polityk i środków oraz podatności na zmiany klimatyczne;
 • Wdrażanie projektów pilotażowych i demonstracyjnych;
 • Wdrażanie skutecznych programów budowania potencjału i dzielenia się wiedzą;
 • Budowanie sieci ekspertów, władz publicznych, naukowców, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron;
 • Organizowanie warsztatów, konferencji, seminariów internetowych i wycieczek studyjnych;
 • Wspieranie zaangażowania zainteresowanych stron i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji;
 • Projektowanie i rozwijanie dedykowanych stron internetowych oraz korzystanie z mediów społecznościowych w celu dotarcia do z przekazem do opinii publicznej.