Wzmocnienie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego i rozwój struktur

Wzmocnienie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego i rozwój struktur

Ta dziedzina wiedzy łączy aspekty związane z zarządzaniem lokalnym i partycypacją społeczną w zarządzaniu. Umożliwia współuczestniczenie w dziedzinach związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem poprzez wspieranie publicznego dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Zapewnia wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie jego roli oraz poszerzanie wiedzy, umiejętności, zdolności, infrastruktury, rentowności i zaangażowania w podejmowanie decyzji dotyczących środowiska. Zainteresowane podmioty zajmujące się ochroną środowiska otrzymują wsparcie legislacyjne i instytucjonalne, a także możliwości praktycznego wdrażania prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego (w tym Konwencji z Aarhus i  Europejskiego Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (protokół PRTR). REC wspiera samorządy lokalne poprzez działania na rzecz poprawy planowania przestrzennego i zintegrowane działania we wszystkich sektorach oraz wsparcie pilotażowych priorytetowych inwestycji na małą skalę.

Poprzez wzmocnienie lokalnych instytucji, przeciwdziałanie degradacji środowiska, ograniczenie negatywnych skutków przesunięć w strukturach politycznych oraz zwiększenie prędkości przeprowadzania reform instytucjonalnych REC ma stara się budować potencjał lokalnych instytucji na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz w Europie Południowo-Wschodniej w dziedzinie planowania i zarządzania zrównoważoną gospodarką.

Wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest udzielane w formie dotacji, budowania potencjału, tworzenia sieci kontaktów i programu rentowności organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Szkoleniu przywódców społeczeństwa obywatelskiego służą różne narzędzia budowania potencjału i wzmacniania współpracy między organizacjami, a także między władzami, a społeczeństwem obywatelskim w celu zwiększenia ich wpływu na procesy decyzyjne.

Dokładniej, celami REC są:

 • Dostarczanie ocen, zaleceń i budowanie wiedzy i umiejętności i urzędników państwowych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron;
 • Umożliwienie dialogu między wieloma stronami;
 • Promowanie wdrożenia Konwencji z Aarhus, innych porozumień międzynarodowych oraz unijnego i krajowego prawodawstwa;
 • Pomoc w przygotowaniach i ratyfikacji protokołu PRTR oraz budowaniu potencjału urzędników, operatorów i organizacji pozarządowych;
 • Wspieranie wdrażania wymogów dotyczących udziału społeczeństwa w Ramowej Dyrektywy Wodnej (WFD) i planów gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym strategii zaangażowania zainteresowanych stron;
 • Wzmocnienie podejścia opartego na uczestnictwie i ułatwianie konsultacji społecznych i uczestnictwa zainteresowanym stronom na szczeblach europejskim, regionalnym i krajowym w różnych procesach i sektorach (np. Zagadnienia dotyczące energii jądrowej, transport, planowanie urbanistyczne, zrównoważona konsumpcja i produkcja, zmiany klimatyczne i odpady).

W kontekście samorządów lokalnych podstawowymi celami są:

 • Kntynuacja wspomagania lokalnych społeczności w opracowywaniu miejscowych planów działania na rzecz środowiska, lokalnych planów działania w zakresie bezpieczeństwa wodnego i lokalnych planów działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności na Ukrainie, Afryce Północnej oraz w Europie Południowo-Wschodniej;
 • Wspieranie wdrażania lokalnych małych projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska zidentyfikowanych w lokalnych dokumentach planistycznych;
 • Szukanie nowych możliwości i lokalnych narzędzi w celu dostosowania się do rosnących potrzeb lokalnych społeczności wynikających z konieczności sprostania wyzwaniom takim jak reagowanie na zmiany klimatyczne i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
 • Szkolenia  dla przedstawicieli administracji krajowej i samorządowej z Ukrainy, Afryki Północnej oraz w Europie Południowo-Wschodniej dotyczące zrównoważonego rozwoju;
 • Wsparcie społeczności i szkół w celu poprawy praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskowego w wybranych gminach w regionie Europy Południowo-Wschodniej.

Kluczowe działania w tej dziedzinie wiedzy obejmują:

 • Wspieranie stron konwencji z Aarhus w celu osiągnięcia skuteczniejszej realizacji w obszarach uznanych za problematyczne w Europie Południowo-Wschodniej;
 • Opracowanie i wdrażanie programu rozwijania potencjału urzędników i organizacji pozarządowych na szczeblu, w celu włączenia społeczeństwa w proces podejmowaniu decyzji w zagadnieniach oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), strategicznej ocenie środowiska i pozwoleń zintegrowanych;
 • Opracowanie lokalnych programów działań na rzecz środowiska oraz rozwój pilotażowych inwestycji na małą skalę w społeczności lokalnych;
 • Podnoszenie świadomości i zwiększanie zdolności sędziów, prokuratorów, urzędników ministerstwa i organizacji pozarządowych w zakresach: wdrażania Konwencji z Aarhus, dyrektyw UE i ustawodawstwa krajowego oraz zachęcanie do dialogu w sprawie niwelowania barier w dostępie do sprawiedliwości w Europie Południowo-Eschodniej;
 • Pomoc instytucjom ochrony środowiska w tworzeniu i obsłudze systemów monitoringu emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zgodnie z protokołem PRTR i wymaganiami UE w zakresie E-PRTR;
 • Wspieranie przygotowań do ratyfikacji protokołu PRTR;
 • Podnoszenie świadomości wśród podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych w kwestii ich roli, odpowiedzialności i korzyści dla krajów Europy Południowo-Wschodniej;
 • Zapewnienie partycypacji społecznej w różnych dziedzinach, między innymi w tematach:

w zarządzaniu wodą i wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej; w branży energetycznej oraz energetyki jądrowej; w tematyce zmian klimatu;  w zakresie miajscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych; zrównoważonej konsumpcja i produkcja; Natury 2000 oraz w zakresie gospodarki odpadami.