Edukacja i dostęp do informacji

Edukacja i dostęp do informacji

W tej dziedzinie wiedzy REC wspiera rozpowszechnianie wyników projektu "Środowisko dla Europy" i wdrażanie Europejskiej Strategii Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SESD) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W ramach tych legislacyjnych ram oraz na podstawie wyników osiągniętych podczas wdrażania zestawu edukacyjnego Green Pack REC, REC ma na celu wzmocnienie współpracy subregionalnej i zachęcanie do zaangażowania wielu zainteresowanych stron w edukację ekologiczną oraz edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju. REC jest również zobowiązany do wspierania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz do zapewnienia przekształcenia w zrównoważone gospodarki i zrównoważone społeczności. Aby osiągnąć do roku 2030 znaczące wyniki, konieczna jest szybka realizacja działań na szczeblu krajowym w zakresie wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Cztery główne cele edukacyjne to:

  • Opracowanie ram politycznych służących rozproszeniu efektów "Środowisko dla Europy" i wdrożenie systemu Europejskiej Strategii Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE SESD) na szczeblach regionalnym i krajowym;
  • Stworzenie konkretnych narzędzi edukacyjnych promujących wartości zrównoważonego rozwoju poprzez holistyczne i interdyscyplinarne podejście;
  • Wzmocnienie kształcenia nauczycieli poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń i współpracy;
  • Podnoszenie świadomości społecznej poprzez opracowanie narzędzi i kampanii mających na celu zwiększenie wiedzy publicznej i świadomość kwestii związanych z rozwojem zrównoważonym.

Cztery główne misje związane z wdrożeniem Celów Zrównoważonego Rozwoju to:

  • Przedstawiać Cele Zrównoważonego Rozwoju w odpowiedni i zrozumiały sposób różnym zainteresowanym stronom;
  • Budowanie potencjału wiedzy i umiejętności wszystkich krajowych, regionalnych i lokalnych decydentów;
  • Powodowanie regionalnych i krajowych działań związanych z wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju;
  • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Najbardziej udanym produktem edukacyjnym REC jest Zielony Pakiet, multimedialny zestaw do edukacji środowiskowej, przeznaczony głównie do nauczania dzieci w wieku od 11 do 14. Obejmuje on 200-stronicowy przewodnik dla nauczycieli, interaktywną płytę CD-ROM dla studentów, film wideo Kolekcja, gra dylematowa i inne pomoce edukacyjne. Każdy Zielony Pakiet jest dostosowany do określonego kraju i zawieraja krajowe i regionalne informacje, które uzupełniają materiał podstawowy.

Zielony Pakiet został wyprodukowany w 14 krajowych i regionalnych wydaniach, z których każda uzgodniona jest merytorycznie z krajowymi ministerstwami środowiska i edukacji do kontekstu środowiskowego danego kraju i przetłumaczona na odpowiedni język lub języki. Dystrybucja jest prowadzona we współpracy z krajowymi ministerstwami edukacyjnymi i skierowana do nauczycieli szkół poprzez warsztaty szkoleniowe. Wersje krajowe pojawiły się w językach: polskim, węgierskim, bułgarskim, czeskim, słowackim, rosyjskim, albańskim, tureckim, macedońskim, azerbejdżańskim, chorwackim, bośniackim, czarnogórskim, a ogólna wersja europejska została sporządzona w języku angielskim.

REC tworzy również Zielony Pakiet Junior, wersję Green Pack, specjalnie dostosowaną do potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat, a także szkół o mniej technicznym wyposażeniu i mniejszej liczbie obiektów multimedialnych. Materiały są podzielone na 10 tematów, które dotyczą wzajemnego oddziaływania między środowiskiem, społeczeństwem a rozwojem gospodarczym. Tematy te są wykorzystywane do zademonstrowania, jak ludzie są związani i wpływają na środowisko, w którym żyjemy, a co najważniejsze, co to oznacza dla społeczeństwa. Każdy temat zawiera ustrukturyzowany plan lekcji i materiały pomocnicze wymagane do zaplanowania i dostarczenia danej klasy. Konspekty lekcji wykorzystują interaktywne sposoby uczenia się, korzystając z metod takich jak dyskusja, burza mózgów, gier zespołowych i na świeżym powietrzu. Każdy z konspektów dla nauczyciela zawiera podstawowe informacje dotyczące tematu, celów nauczania, metodologii, wymaganych materiałów, sugerowanego harmonogramu i możliwych miejsc nauczania. Na końcu każdego planu lekcji nauczyciele znajdą również informacje na temat arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi, takich jak kolorowanki, testy, a nawet bajki. Tematy przedstawiają kluczowe zagadnienia dzisiejszego świata: zachęca się uczniów, aby myśleć o nich w sposób krytyczny i w konsekwencji do obywatelskiego zaangażowania.

Zespół REC również ukończył projekt "Zestaw narzędzi dla obywateli w zakresie ochrony środowiska (Citizens 'Pack)", którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej obywateli europejskich. Projekt obejmował opracowanie koncepcji, struktury i zestawu prośrodowiskowych narzędzi dla obywateli. Prototyp pakietu został wyprodukowany w języku angielskim i opracowano strategię rozpowszechniania. Obecnie REC szuka funduszy na produkcję, dalsze rozpowszechnianie i uaktualnianie Pakietu Obywatelskiego.

Oprócz tych projektów, REC zajmuje się również opracowywaniem projektów dotyczących edukacji na temat zmian klimatycznych na szczeblu miejskim - "Myśl Globalnie, Działaj Lokalnie: Edukowanie gmin w zakresie praktycznych rozwiązań, jakie mogą przyjąć na szczeblu wspólnotowym w zakresie redukcji emisji" i opracowanie zbioru materiałów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu "Zmieniając się z klimatem".

W związku z wdrożeniem Celów Zrównoważonego Rozwoju, REC udostępnia porady dotyczące polityki; Popiera opracowywanie ocen oddziaływania; Rozwija, organizuje i przygotowuje regionalne kursy, seminaria i certyfikaty, zgodnie z filozofią i celami REC. Prowadzi również działalność konsultacyjną związaną z różnymi procesami zrównoważonego rozwoju.