Środowisko i Zdrowie

Środowisko i Zdrowie

Ta dziedzina wiedzy związana jest z Europejskim Procesem Środowiskowym i Zdrowotnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO EEHP). Popiera on wdrożenie unijnego Planu Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia (EHAP) oraz Deklaracji Budapeszteńskiej i Planu Działania na rzecz Środowiska i Zdrowia dla Dzieci w Europie (CEHAPE), podpisanego przez 53 kraje na Czwartej Konferencji Ministerialnej na temat Środowiska i Zdrowia, w Budapeszcie w 2004 r. REC uczestniczył także w przygotowaniu do piątej ministerialnej konferencji, która odbyła się we Włoszech w 2010 r.

Cele REC w tej dziedzinie wiedzy to:

 • Wspieranie współpracy między środowiskiem, a sektorem zdrowia poprzez integrację polityk na szczeblu międzynarodowym i krajowym we wszystkich krajach będących beneficjentami REC oraz w Europie Wschodniej, na Kaukazie i Azji Centralnej (region EECCA);
 • Wzmocnienie roli zasady ostrożności w zakresie zdrowia publicznego i ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości naszych dzieci;
 • Promowanie wdrażania CEHAPE poprzez aktywne zaangażowanie w europejskie procesy oraz poprzez skuteczne instrumenty i narzędzia wielostronnej współpracy;
 • Uczestniczenie na szczeblu regionalnym we wdrażaniu CEHAPE, a zwłaszcza we wdrażaniu Priorytetowego Celu 3 dotyczącego zmniejszenia i zapobiegania chorobom układu oddechowego spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza na zawnątrz powietrzu i wewnątrz budynków.

W tej dziedzinie wiedzy REC dostarcza następujących usług:

 • Udział w rozwoju Europejskiej Polityki Środowiskowej i Zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Strategii Środowiska i Zdrowia oraz potrzeb krajów Europy Południowo-Wschodniej oraz Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej;
 • Wdrożenie CEHAPE, poprzez zapewnienie platformy wymiany informacji i dobrych praktyk wśród europejskich państw i regionów. REC jest szczególnie zaangażowany we wdrażanie Regionalnego Priorytetowego Celu 3 CEHAPE związanego z zapobieganiem i ograniczaniem chorób układu oddechowego;
 • Ciągła ocena zobowiązania do deklaracji w Budapeszcie, zwłaszcza w związku Konferencją Ministerialną na temat Środowiska i Zdrowia we Włoszech w 2010 r.;
 • Wdrażanie Planu Działań Paneuropejskich w zakresie Transportu, Zdrowia i Środowiska (PEP) poprzez koordynację, monitorowanie postępu i podejmowanie odpowiednich działań w szkołach w regionie;
 • Działania dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianą klimatu, które wymagają podejścia proaktywnego i multidyscyplinarnego w odniesieniu do ludzkiego zdrowia;
 • Stworzenie warunków dla krajowych strategii na rzecz dostosowania do zmian klimatycznych, ze szczególnym naciskiem na środowisko i zdrowie;
 • Dalsze działania na rzecz rozwoju zrównoważonego wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz w celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia wynikających z wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii.