Prawo ochrony środowiska, zarządzanie i finansowanie

Prawo ochrony środowiska, zarządzanie i finansowanie

W tej dziedzinie wiedzy REC wspomaga rozwój prawa ochrony środowiska; egzekwowanie i wdrażanie prawodawstwa krajowego i międzynarodowego; monitorowanie postępów i sprawdzanie zgodności; transpozycję i wdrożenie wspólnotowego dorobku w zakresie ochrony środowiska oraz zwalczania przestępczości ekologicznej. W odniesieniu do finansowania działań środowiskowych, REC wdraża pomoc techniczną i projekty badawcze dotyczące różnych aspektów zielonej gospodarki w wielu dziedzinach, w tym w wodzie, odpadach i zmianach klimatycznych. Szczególny nacisk kładzie się na przejście na gospodarkę niskoemisyjną, ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych i włączenie kwestii związanych ze środowiskiem i zmianami klimatu w fundusze UE na poziomie programowania i realizacji projektu.

W dziedzinie prawa i zarządzania najważniejsze cele to:

 • Wspieranie skutecznego i efektywnego rozwóju kompleksowych ram prawnych w zgodzie z unijnym prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska poprzez stosowanie regionalnego, strategicznego podejścia, które sprzyja dialogowi i współpracy, dzieleniu się wynikami i rozwiązaniami oraz wspólnej realizacji działań;
 • Wspieranie realizacji wielostronnych porozumień w sprawie środowiska naturalnego;
 • Zwiększenie skuteczności organów ścigania, inspekcji, sądownictwa, policji i innych właściwych organów w odniesieniu do przestrzegania prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska;
 • Poprawienie wymiany doświadczeń i wiedzy z państwami członkowskimi UE poprzez ściślejszą współpracę z regionalnymi strukturami, a także poprzez szkolenia i programy wymiany;
 • Rozwijanie możliwości egzekwowania prawa w krajach docelowych w celu zmniejszenia liczby przypadków szczególnych przestępstw w dziedzinie ochrony środowiska;
 • Wzmocnienie regionalnych i międzynarodowych kontaktów między inspektorami ochrony środowiska, sędziami, prokuratorami i policją poprzez utworzenie nowej regionalnej sieci zwalczania nielegalnego zajmowania terenów i przestępczości na rzecz środowiska.

W sprawach związanych z finansowaniem środowiska, program REC ma na celu:

 • Przyczynić się do dyskusji politycznych i sektorowych na temat aspektów gospodarki ekologicznej, w szczególności roli instrumentów finansowych, a także prośrodowiskowym ukierunkowaniem sektorów takich jak woda i odpady;
 • Przyczynić się do analizy istniejących instrumentów finansowych i fiskalnych w UE i ich reform;
 • Dalsze wspieranie strategicznego planowania inwestycji w zakresie środowiska w Europie Południowo-Wschodniej i otwarcie na kraje Partnerstwa Wschodniego;
 • Wspieranie europejskich regionów w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, efektywną pod względem zasobowym i klimatycznym;
 • Wspieranie lepszej integracji zagadnień związanych ze środowiskiem w fundusze strukturalne i Fundusz Spójności UE, instrumenty polityki regionalnej i programy rozwoju oraz instrumenty finansowe międzynarodowych instytucji finansowych;
 • Promowanie czystych paliw w Europie Południowo-Wschodniej i gospodarki paliwowej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

REC realizuje analizy prawne i rozwija narzędzia w zakresie budowania potencjału i zarządzania prawami, w tym zasady, kodeksy dobrowolne i instrumenty w kwestiach o znaczeniu regionalnym. Przyczynia się również do rozwoju systemów odpowiedzialności prawnej, takich jak odpowiedzialność cywilna i karna. Działa we współpracy z organami rządowymi, takimi jak ministerstwa i instytucje odpowiedzialne za rozwój i egzekwowanie prawodawstwa, sądownictwem, Komisją Europejską oraz międzynarodowymi organizacjami i instytucjami.

Szczegółowe działania obejmują:

 • Pomoc w transpozycji i wdrażaniu wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie ochrony środowiska, poprzez oferowanie przepisów dotyczących monitorowania postępów i kontroli zgodności;
 • Pomoc w praktycznym wdrażaniu i egzekwowaniu prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska poprzez zwiększenie kompetencji i zdolności i organów ścigania i inspektoratów;
 • Sporządzanie technicznych ocen analizujących zgodność krajowych środków państw członkowskich z niektórymi dyrektywami w sektorze ochrony środowiska;
 • Wspomaganie egzekwowania prawodawstwa w zakresie przestępstw przeciwko środowisku poprzez poszerzanie wiedzy i kompetencji wśród policji, prokuratorów i funkcjonariuszy celnych oraz podnoszenie świadomości sądów i sędziów;
 • Pomaganie w opracowywaniu krajowych i regionalnych planów działania na rzecz zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna oraz dostarczanie programów budowania potencjału, koncentrujących się na zarządzaniu lasami i zwalczaniu nielegalnego pozyskiwania drewna;
 • Ułatwienie dwustronnych ustaleń dotyczących transgranicznego zarządzania zasobami wodnymi.

W ramach tej szerokiej wiedzy eksperckiej praca REC obejmuje prowadzenie badań analitycznych, budowanie potencjału i tworzenie ram współpracy pomiędzy decydentami środowiskowymi (ministerstwa środowiska, krajowe i regionalne organy do spraw ochrony środowiska, organizatorzy projektów infrastrukturalnych, a także międzynarodowe instytucje finansowe). Szczegółowe działania obejmują:

 • Wspieranie regionów UE w zmianach ukierunkowanych na gospodarkę niskoemisyjną i zielone sektory gospodarki;
 • Zgłębianie i projektowanie innowacyjnych instrumentów ekonomicznych;
 • Analiza implikacji różnych polityk UE dla gospodarki ekologicznej;
 • Wspomaganie strategicznego planowania inwestycji w ochronę środowiska, w tym określanie i traktowanie priorytetowe projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury środowiskowej;
 • Formułowanie inwestycyjnych projektów na szczeblu krajowym i komunalnym;
 • Promowanie integracji środowiskowej w funduszach UE oraz krajowych i regionalnych funduszy rozwoju na poziomie programowania, wyboru projektów i monitorowania;
 • Asystowanie krajom i władzom regionalnym w celu zwiększenia ich zdolności absorpcyjnych do funduszy unijnych i lepszego zrozumienia zmian w polityce spójności UE;
 • Współpraca z Europejską Siecią Organów Zarządzania Środowiskiem i Instytucjami Zarządzającymi (ENEA-MA) w sprawie włączenia kwestii związanych z ochroną środowiska i zrównoważonego rozwoju do funduszy polityki spójności UE;
 • Promowanie odpowiedzialności za środowisko międzynarodowych instytucji finansowych poprzez wspólne prace z Inicjatywą Finansową Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (choć nie wyłącznie);
 • Promowanie stosowania czystych paliw i pojazdów oraz oszczędność paliwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.