Zasoby naturalne

Zasoby naturalne

W tej dziedzinie wiedzy REC koncentruje się na wyzwaniach związanych z negatywnym oddziaływaniem na środowisko przy wykorzystaniu zasobów naturalnych; rosnących kosztach podstawowych surowców i minerałów, ich niedoborów i wahań cen oraz uzależnienia UE od zasobów. Zgodnie z długoterminowym zobowiązaniem do ochrony różnorodności biologicznej, REC przyczynia się również do kształtowania i wdrażania lokalnych, krajowych i odpowiednich międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony przyrody. Szczególny nacisk kładzie się na działania wspierające rozwój obszarów wiejskich w sposób, który przyniesie korzyść zarówno ludziom, jak i naturze, takich jak rozwijanie lokalnych marek i budowanie potencjału lokalnych podmiotów w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i turystyki.

Główne cele związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów to:

 • Promowanie wdrażania Mapy drogowej UE dla efektywnego wykorzystajania zasobów w Europie Środkowej i Wschodniej;
 • Wspieranie stosowania strategicznych podejść i procesów mających na celu zrównoważone wykorzystanie zasobów w sektorach gospodarczych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w Europie Południowo-Wschodniej oraz w Europie Wschodniej, na Kaukazie i Azji Centralnej;
 • Pomaganie przedsiębiorstwom w poprawie ich efektywności materiałowej;
 • Szerzenie wiedzy o europejskim wykorzystaniu zasobów i jego negatywnym wpływie na środowisko i znaczeniu;
 • Zwiększanie świadomości zainteresowanych stron o znaczącym negatywnym wpływie na środowisko przy wykorzystaniu zasobów.

Kluczowe cele ukierunkowane na różnorodność biologiczną i ochronę przyrody obejmują:

 • Promowanie integracji bioróżnorodności i zrównoważonego korzystania z zasobów poprzez edukację i rozwój obszarów wiejskich na szczeblach krajowym i międzynarodowym;
 • Przełożenie doświadczenia terenowego na nowe europejskie polityki i przepisy dotyczące bioróżnorodności (po 2013 r.);
 • Wzmacnianie roli lokalnych społeczności przy wyznaczaniu i właściwym zarządzaniu nowymi chronionymi obszarami lub strefami promując markę REC "Edukacja dla Natury 2000";
 • Wzmocnienie roli społeczności wiejskich w zarządzaniu terenami o wysokiej bioróżnorodności, w tym obszarów chronionych i obszarów Natura 2000; 
 • Zacieśnianie współpracy i wymianę wiedzy pomiędzy krajowymi biurami REC w kwestiach związanych z różnorodnością biologiczną.

Działania w tej dziedzinie wiedzy skupiają się wokół następujących głównych tematów:

 • Efektywność zasobów;
 • Gospodarka odpadami i gospodarka bezodpadowa;
 • Emisje przemysłowe;
 • Innowacje ekologiczne;
 • Bioróżnorodność;
 • Zrównoważone rolnictwo;
 • Zrównoważona turystyka.