Inteligentne miasta i zrównoważona mobilność

Inteligentne miasta i zrównoważona mobilność

W tej dziedzinie wiedzy REC promuje zarządzanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i ułatwia przejście na gospodarkę ekologiczną poprzez skoncentrowanie się na inteligentnych miastach i mobilności, dostarczając wysokiej jakości usług informacyjnych i produktów związanych z mobilnością w mieście (np. CIVITAS, Europejski Tydzień Mobilności, planowanie mobilności w miastach); inteligentnych środków i innowacyjnych rozwiązań energetycznych (np. wypożyczanie samochodów, usługi w zakresie transportu naziemnego, platformy wymiany know-how). REC pełni także rolę Sekretariatu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) InnoEnergy, a także wspieranie jego działania zewnętrzne i podejmowanie działań w nowych państwach członkowskich UE i poza nią.

Umożliwienie dostępu do informacji o środowisku jest znakiem rozpoznawczym REC od jego powstania. Dzisiaj REC stosuje pozyskaną wiedzę i doświadczenie, aby pomóc w zmianach prośrodowiskowych gospodarki, zachęcając do rozwoju inteligentnych miast i zrównoważonej mobilności, poprzez promowanie czystszego i efektywniejszego transportu w miastach. Często wiąże się to z publikowaniem biuletynów; prpośredniczenie w wymianie pytań i odpowiedzi; dostarczaniem konkretnych zasobów projektowych (przewodniki dobrych praktyk, tłumaczenia materiałów, seminaria wymiany doświadczeń, portale internetowe, bazy danych wiki i kampanie PR). Jednakże znajome są nam także studia wykonalności, analizy potrzeb użytkowników i wieloletnie badaniach. Mogą być skierowane do różnych odbiorców i kategorii tematycznych (np. energii, transportu i inteligentnych miast) i następnie wykorzystywane do podnoszenia poziomu wiedzy.

W tej dziedzinie REC tworzy zamawiane strony internetowe projektów, ulotki i biuletyny informacyjne. Opracowuje także ankiety rynkowe i raporty. Język nie jest problemem, ponieważ oprócz własnej różnorodności językowej zespół opiera się na szerokiej sieci doradców z całego regionu, którzy mogą szybko dostarczyć materiały w różnych językach UE oraz państw kandydujących.

Jednocześnie udokumentowanie studiów przypadków i najlepszych praktyk oraz dzielenie się doświadczeniami w ramach warsztatów i seminariów jest dobrze znanym środkiem umożliwiającym urzędnikom administracyji publicznej wykorzystanie metodologii, narzędzi i technologii do dostarczania informacji.

Działania te stanowią podstawę dążenia REC do promowania zrównoważonej mobilności w miastach.