Zarządzanie zasobami wodnymi

Zarządzanie zasobami wodnymi

REC ciągle poszukuje innowacyjnych sposobów zwrócenia uwagi na kwestie związane z wodą, wychodząc naprzeciw obawom interesariuszy w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego oraz ochrony środowiska. Działania REC w tej dziedzinie, realizowane w kontekście zintegrowanego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi, przyczyniają się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju i celów Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w zakresie wody pitnej i sanitacji.

Cele REC w tej dziedzinie wiedzy to:

 • Promowanie lepszego zarządzania wodą;
 • Wdrażanie działań mających na celu budowanie potencjału i podnoszenie świadomości;
 • Wzmocnienie koordynacji poprzez promowanie podejścia do zarządzania dorzeczem;
 • Pomaganie krajom w poprawie efektywności i skuteczności gospodarki wodnej poprzez dialog i koordynację między wieloma zainteresowanymi stronami;
 • Zachęcanie do opracowywania i ulepszania mechanizmów mających na celu łagodzenie skutków zmian klimatu takich jak niedobór wody, susze i powodzie;
 • Wzmocnienie integracji zarządzania zasobami wodnymi w istotnych sektorach, takich jak energia, transport, rolnictwo, rybołówstwo, polityka regionalna i turystyka.

Działania są realizowane z uwzględnieniem specyficznych warunków i potrzeb każdego beneficjenta. REC skupia się na wszechstronnych aspektach zintegrowanych systemów wodnych  i szkoleń, a także zapewnia konkretne usługi dotyczące wydajnego użytkowania i zarządzaniu zasobami wodnymi. Główne problemy i wyzwania w krajach Europy Południowo-Wschodniej dzielą się na trzy kategorie:

Zarządzanie wodą, budowanie potencjału i podnoszenie poziomu świadomości

 • Harmonizacja polityki i przepisów krajowych z unijną polityką wodną;
 • Wzmocnienie i wdrożenie ram prawnych i regulacyjnych;
 • Rozwiązanie kwestii instytucjonalnych i wsparcie w zakresie budowania potencjału;
 • Poprawa dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji;
 • Zapewnienie zarządzania i koordynacji programów wodnych.

Transgraniczne kwestie dotyczące wody

 • Wprowadzenie zarządzania wodą opartego na dorzeczach;
 • Zdiagnozowanie obaw związanych z zarządzaniem ciekami wodnymi, które przepływają przez co najmniej jeden kraj Europy Południowo-Wschodniej i sąsiednie państwa;
 • Koordynacja działań właściwych samorządów regionalnych i państwowych i innych instytucji;
 • Pomaganie w sporządzaniu analiz i sprawozdań dotyczących tego, czy kraje Europy Południowo-Wschodniej i sąsiednie państwa spełniają wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych dyrektyw związanych z wodą;
 • Wzmocnienie monitorowania i oceny zasobów wodnych;
 • Wprowadzenie rozwiązań ułatwiających adaptację do skutków zmian klimatycznych;
 • Ułatwienie dialogu i mediacji wielu zainteresowanych stron;
 • Wzmocnienie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi poprzez włączenie go do innych polityk sektorowych.

Usługi techniczne

 • Pomaganie w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych technicznych;
 • Przygotowywanie podręczników, wytycznych i procedur zgodnych z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych dyrektyw związanych z wodą;
 • Opracowanie planów działań mających na celu wprowadzenie środków zaradczych i łagodzących;
 • Przegląd dokumentów proceduralnych w celu potwierdzenia ich zgodności z zasadami i przepisami wymaganymi przez nową politykę wodną UE;
 • Zapewnienie pomocy technicznej władzom, społecznościom lokalnym i społeczeństwu w mediacjach oraz konsultacjach społecznych w sytuacjach dotyczących intensywnego korzystania z wody i kontroli zanieczyszczeń.