Zostań pierwszym użytkownikiem EMPHASIS!

Nauka dla rolnictwa: nabór na pierwszych użytkowników

Styczeń 23, 2018

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o najnowszych osiągnięciach projektu Horyzont 2020 EMPHASIS (Efektywne zarządzanie szkodnikami i szkodliwymi gatunkami obcymi: zintegrowane rozwiązania) i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie EMPHASIS “Zaproszenie dla pierwszych użytkowników stosujących technologie".

 

Inicjatywa ta pozwoli rolnikom i specjalistom związanym z rolnictwem w całej Europie poznać praktyczne, innowacyjne i eksperymentalne rozwiązania opracowane przez EMPHASIS. Proponujemy szkolenie z nowatorskich sposobów rozwiązywania bieżących problemów związanych z: diagnozowaniem, monitorowaniem, ograniczaniem, kontrolą i zarządzaniem patogenami roślin (IPM).

W ramach inicjatywy „Emphasis Science with Farmers - Nacisk na naukę wspólnie z rolnikami: nabór dla pierwszych użytkowników stosujących technologie” połączono wysiłki ponad 80 europejskich badaczy, którzy pracują aby ułatwić współpracę między naukowcami i użytkownikami końcowymi, w szczególności rolnikami, w celu wspierania wprowadzania innowacji oraz ułatwiać wdrażanie nowych technik i praktyk.

Zostań "pierwszym użytkownikiem" EMPHASIS!

Aby wziąć udział w naborze, odpowiedz na pytania pod adresem: https://goo.gl/a47J48

Jak to działa?

 

Indywidualni rolnicy, organizacje rolnicze i wszystkie podmioty odgrywające rolę w zakresie zarządzania i kontroli szkodników mogą wziąć udział w inicjatywie, wypełniając szablon online. Projekt EMPHASIS nie obejmuje organizacji związanych z leśnictwem. Na wyniki naboru będą miały wpływ informacje zebrane od uczestników na temat ich obecnej strategii zapobiegania, kontrolowania, monitorowania i powstrzymywania skutków patogenów, chorób i zwalczania szkodników oraz ich dostępności w celu wypróbowania nowych, innowacyjnych technologii i metod.

 

W wyniku naboru wybierzemy 3 beneficjentów końcowych w celu wdrożenia u nich indywidualnie dobranych dla nich, innowacyjnych praktyk.

Nabór na uczestników potrwa do 31 marca 2018 r.

Wstępne wyniki naboru zostaną ogłoszone dnia 25 kwietniu 2018 r.

Praktyczne rozwiązania dla wybranych pierwszych użytkowników będą dostarczane od kwietnia 2018 roku.

Kto może wziąć udział?

 

Uczestnicy naboru powinni spełniać następujące warunki:

  • Powinni mieszkać w Europie
  • Powinni znajdować się w jednej z poniższych grup:

Rolnik

Organizacja rolnicza

Spółdzielnie / kooperatywy rolnicze

Producenci nasion i materiałów siewnych

Naukowcy

Doradcy/ służby fitosanitarne

Instytucje publiczne świadczące usługi diagnostyczne lub doradztwo w zakresie ochrony roślin

Firmy świadczące usługi diagnostyczne lub doradztwo w zakresie ochrony roślin

Laboratoria świadczące usługi diagnostyczne lub doradztwo w zakresie zdrowia roślin

Szkółki

 

 

Selekcję przeprowadzi jury złożone z 5 członków projektu EMPHASIS i jednego zewnętrznego.

Nagrodzeni zostaną kandydaci, którzy będą najlepiej spełniać następujące kryteria:

  1. Zdolność do wprowadzania innowacji i wdrażania nowych technik w dziedzinach opisanych przez wnioskodawcę.
  2. Wpływ i wiodąca rola wnioskodawcy.
  3. Wykonalność wprowadzenia techniki innowacyjnej na terenie na którym operuje  wnioskodawca.
  4. Wartość potencjalnej korzyści z zastosowania nowego podejścia opracowanego przez project EMPHASIS.

Dostępne innowacyjne rozwiązania dla tego naboru:

Obejrzyj film o Agrobio S.L.

Obejrzyj film o Optisense Ltd

Obejrzyj film o AgriNewTech s.r.l.

-Bezpłatne doradztwo w zakresie zarządzania mączlikami i innymi szkodnikami upraw pomidora;

-Bezpłatne produkty między innymi naturalni wrogowie wytwarzani przez Agrobío i żywność dla drapieżników (jaja Ephestia i/lub inne), bezpłatne uwalnianie naturalnych wrogów w szkółce oraz bezpłatne doradztwo na temat próby zwalczania mączlików i innych szkodników na uprawach pomidora.

  • Optisense Ltd dostarczy zestawy diagnostyczne LAMP. Kluczową korzyścią płynącą z możliwości szybkiego i lokalnego testowania patogenów i szkodników przy użyciu zestawów diagnostycznych LAMP jest możliwość podejmowania świadomych decyzji w miejscu ich zastosowania. Materiał roślinny i owady można zbierać i przetwarzać w czasie krótszym niż godzina, w celu dobrania odpowiednich zabiegów lub podjęcia działań korygujących w przypadku wykrycia problemów. Ta możliwość szybkiego reagowania może ograniczyć zakres szkód wyrządzonych drzewom, roślinom uprawnym, warzywom i owocom. W wielu przypadkach może to przynieść znaczącą korzyść finansową, a także w innych innych przypadkach korzyść będzie związana z ochroną środowiska. Wnioskodawcy będą musieli wyjaśnić, jaką korzyść będą czerpać z wdrożenia technologii i w stosownych przypadkach, podać szacunek korzyści finansowej.
  • AgriNewTech s.r.l. (ANT) dostarczy:

-Bezpłatne doradztwo w zakresie zarządzania patogenami przenoszonymi przez glebę;

-Bezpłatne doradztwo w zakresie kompostowania odpadów rolniczych w celu produkcji wysokiej jakości kompostu;

-Bezpłatne produkty (nawozy ANT i kompost ANT) oraz bezpłatne doradztwo w zakresie badań nad kontrolą patogenów występujących na liściach i glebie.

 

Więcej informacji:

Strona REC projektu EMPHASIS

Strona projektu EMPHASIS

Kontakt: emphasisproject@gmail.com

: 3,459 views