Zastosowania technologii satelitarnych do monitoringu roślin inwazyjnych

Monitoring teledetekcyjny roślin inwazyjnych

Czerwiec 01, 2018 | autor Barbara Grzebulska

Nawłoć. Fot: Henryk Niestrój (CC0)

Zapraszamy do podzielenia się wiedzą o istniejącym monitoringu roślin inwazyjnych oraz o potrzebach prowadzenia takiego monitoringu. Dane zbieramy w formie ankiety pod adresem URL: http://tnij.at/inwazyjne
Ankieta ta jest częścią projektu pn. „Zastosowania Technik Satelitarnych dla Wykrywania i Monitoringu Roślin Inwazyjnych” realizowanego przez ekspertów REC Polska razem z przedsiębiorstwem WASAT Sp. z o.o. (liderem projektu) współfinansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Celem przeprowadzenia badania jest kompleksowa ocena różnych aspektów wykorzystania technik satelitarnych do wykrywania stanowisk roślin inwazyjnych oraz monitorowania zmian ich zasięgu. 

Dla ekosystemów o dużej wartości przyrodniczej jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest ekspansja gatunków obcych. Inwazyjne gatunki negatywnie wpływają na środowisko przyrodnicze,  poprzez przeobrażanie siedlisk przyrodniczych, wypieranie gatunków rodzimych na skutek konkurencji lub ograniczania bazy pokarmowej. Charakteryzują się dużymi zdolnościami reprodukcyjnymi co prowadzi do szybkiego uzyskiwania dominacji w zbiorowiskach roślinnych. Gatunki te powodują również szkody gospodarcze, które w Unii Europejskiej szacuje się na 12 mld euro rocznie, a niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Problem związany z rozprzestrzenianiem się obcych gatunków jest na tyle istotny, że zostały podjęte działania w skali Europy i Polski zmierzające do ograniczenia tego zjawiska. Strategiczny Plan na rzecz Różnorodności Biologicznej UE, plany w skali kraju i plany samorządów zawierają m.in. zadania identyfikowania i skategoryzowania stanowisk roślin inwazyjnych i dróg ich rozprzestrzeniania się, a także kontrolowania i usuwania gatunków najbardziej ekspansywnych i szkodliwych. Ponadto 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r w sprawie zapobiegania wprowadzania i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi (Dz. U. UE No L317/35).

W Polsce od kilkunastu lat intensyfikowane są działania w tym zakresie zarówno przez administrację publiczną, władze samorządowe, dyrekcje Lasów Państwowych, a także organizacje ekologiczne i gospodarstwa rolne. 

 

: 2,034 views