Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej I poprawienia stanu bioróżnorodności

Elaboration of Restoration Measures for Kampinos National Park

Źródło finansowania

EEA Grants and Norway Grants

Nazwa klienta/donatora

Warsaw University of Life Science

Całkowita wartość projektu

EUR 94,000

Date

Lipiec 2008 – Marzec 2011

Kraje - beneficjenci

Poland

Liczba personelu

4

Kampinoski Park Narodowy (KPN) to  jeden najbardziej unikalnych i cennych terenów mokradłowych w Polsce. Stwierdzono tu występowanie około 3000 gatunków zwierząt, spośród których 220 to gatunki objęte ochroną prawną. Walory tego obszaru sprawiają, że jest on chroniony nie tylko jako park narodowy ale także jako rezerwat biosfery UNESCO i obszar Natura 2000. 

Jednym z głównych zagrożeń dla mokradeł KPN jest stałe obniżanie się zwierciadła wód podziemnych. Wynika to między innymi z poważnych prac hydrotechnicznych prowadzonych tu w XIX i XX wieku. Działania te doprowadziły kiedyś do przekształcenia  torfowisk w łąki i pastwiska, a obecnie skutkują degradacją ekosystemów podmokłych.

Od wielu lat Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego podejmuje szereg działań, mających na celu przeciwdziałanie degradacji przyrodniczej puszczańskich mokradeł. Jednak brak kompleksowych danych naukowych i interdyscyplinarnego modelu funkcjonowania obszarów podmokłych Puszczy Kampinoskiej powoduje, że działania te nie mogły dotąd rozwiązać całościowo problemów wodnych tego parku narodowego.

Projekt służył wypracowaniu optymalnych metod ochrony ekosystemów mokradłowych KPN. Celem projektu było zdefiniowanie stanu docelowego środowiska, określenie istniejących ograniczeń: wodnych, glebowych i społeczno-ekonomicznych oraz opracowanie założeń przyrodniczo-technicznych dla planowanych działań renaturyzacyjnych.  Projekt realizowany był przez interdyscyplinarny zespół polskich naukowców wsparty przez ekspertów z Uniwersytetu w Oslo.

 • Stworzenie przestrzennej bazy danych GIS (dane dot.: wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleb, roślinności, zagadnień społeczno-ekonomicznych, działań technicznych i działań przyrodniczych).
 • Stworzenie narzędzi służących modelowaniu procesów zachodzących w ekosystemach bagiennych i ich ochronie.
 • Ocena stanu obecnego oraz identyfikacja stanu docelowego.
 • Stworzenie mapy rejonów konfliktowych z identyfikacją rodzaju konfliktów.
 • Analiza kosztów i zysków społeczno – ekonomicznych.
 • Konsultacje społeczne.
 • Oceny środowiskowe
 • Analizy przestrzenne
 • Konsultacje publiczne
 • Zbieranie i przetwarzanie danych

Powiązane publikacje