Kampinoskie Bagna: Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska

Wetlands Conservation and Restoration in Poland's Kampinos National Park

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

Kampinos National Park

Całkowita wartość projektu

EUR 643,567

Date

Lipiec 2013 – Marzec 2018

Kraje - beneficjenci

Poland

Liczba personelu

7

Projekt Kampinoskie Bagna jest zorientowany na ochronę mokradłowych siedlisk Puszczy Kampinoskiej.
Projekt jest współfinansowany ze środków: funduszu LIFE+, NFOŚiGW i WFOŚiGW.
Partnerami przedsięwzięcia Kampinoskie Bagna są: Kampinoski Park Narodowy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, REC Polska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego a także Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. REC Polska odpowiada za zarządzanie projektem oraz za działania edukacyjno-promocyjne.

Celami projektu są:

  • ochrona 6000 hektarów obszarów bagiennych przed przesuszeniem;
  • promowanie lokalnego porozumienia w sprawie celów i metod gospodarki wodnej w obszarze terenów podmokłych;
  • opracowanie modelowych rozwiązań dla zarządzania obszarami podmokłymi w sąsiedztwie obszarów miejskich, które zmniejszają konflikty między rozwojem społecznym a ochroną przyrody. 

 

Projekt Kampinoskie Bagna to innowacyjne przedsięwzięcie, którego zadaniem jest utrzymanie właściwego stanu siedlisk mokradłowych terenu Puszczy Kampinoskiej, wpisanego w cenne przyrodniczo obszary Natura 2000. 
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie fragmentarycznych działań a mianowicie: poprawę uwilgotnienia wskazanych części siedlisk Puszczy Kampinoskiej, zahamowanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych oraz minimalizowanie dysfunkcji pomiędzy rozwojem i egzystencją społeczności lokalnych a ochroną przyrody.

W ramach projektu powstanie ok 40 przetamowań na rowach melioracyjnych, powstaną groble redukujące drenaż siedlisk wilgotnych przez kanał Łasica, wykopane zostaną rowy wprowadzające wodę do obniżeń terenowych a niektóre rowy melioracyjne zostaną zlikwidowane. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zabezpieczenie społeczności lokalnych przed nadmiarem wód powierzchniowych. W tym celu zostanie zmodernizowana grobla przeciwpowodziowa koło wsi Sadowa, a 120 ha najczęściej zalewanych łąk zostanie wykupionych od prywatnych właścicieli przez Kampinoski Park Narodowy.   

  • Zwiększanie świadomości ekologicznej
  • Komunikacja społeczna oraz przepływ informacji
  • Budowanie bazy wiedzy i umiejętności
  • Konsultacje

Powiązane publikacje